Regulamin witryny internetowej  BielakCzartery.

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych w witrynie BielakCzartery, zwanej w dalszej części Witryną. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych w Witrynie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Witryny odpowiada firma Bielak Czartery  - zwana dalej Operatorem. Do publikacji w Witrynie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, naruszające prawa innych osób itp. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Operatora. Operator podejmie niezwłocznie działania w celu zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je zamieściły (z uwzględnieniem kroków prawnych). Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Witryny.

2 - OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do treści publikowanych w Witrynie posiada Operator oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów w Witrynie. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Zabrania się upowszechnia, wprowadzania zmian, powielania, publicznego odtwarzania materiałów Witryny, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.

3 - KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PORTALU

Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Witryny jest bezpłatne. Użytkownikom portalu oferowana jest możliwość utworzenia konta osobistego, pozwalającego na dostęp do usług i treści udostępnianych w Witrynie. Tworząc konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w Witrynie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem i jednocześnie zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania Witryny. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto może zostać usunięte. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Operator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Witrynie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Dostęp do wybranych usług Witryny może wymagać uiszczenia opłat. Użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług zostaną poinformowani o zakresie dostępu, wysokości opłaty i sposobie jej uiszczenia.

 

4 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości treści prezentowanych w Witrynie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:
- błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych w witrynie;
- sposobu wykorzystania dostępnych usług i treści przez użytkowników.
Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Witryny oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Witryny lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych dostępowych osobom trzecim. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia. 

5 - USŁUGI W PORTALU

Publikacja dokumentów

Operator umożliwia publikację prac i dokumentów nadesłanych przez użytkowników portalu. Publikacja jest bezpłatna. Za publikację pracy nie przysługują autorowi świadczenie pieniężne. Za treści publikowane w portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści. Na stronach portalu publikowane są dokumenty (prezentacje, przykładowe programy, kody źródłowe oraz inne opracowania) nadesłane przez użytkowników. Materiały te należy przesyłać pocztą elektroniczną do  Operatora, w formie załącznika. Autor podaje w wiadomości e-mail swoje dane: imię, nazwisko, stopień naukowy, specjalizację, nazwę instytucji/firmy, w której pracuje. Przesłane dokumenty są poddawane korekcie redakcyjnej i merytorycznej. W wiadomości e-mail autor zobowiązany jest umieścić dopisek: „Wyrażam zgodę na publikację pracy ...(tytuł)... w Witrynie PSI-Kielce". Operator zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów oraz do niepublikowania lub usunięcia opublikowanego materiału bez podania przyczyny.

Publikacja Stron WWW

Mechanizmy publikacji Stron WWW udostępniane są zarejestrowanym użytkownikom. Operator dokonuje oceny merytorycznej i udostępnia mechanizmy pozwalające na samodzielną publikację w Witrynie. Wykorzystanie mechanizmów publikacji możliwe jest tylko przez zarejestrowanych użytkowników. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści niezgodnych z regulaminem oraz zawierających przekazy reklamowe. Operator zastrzega sobie prawo do edycji treści pojawiających się w serwisie prowadzonym przez Autora oraz do wyłączenia serwisu bez podania przyczyny. Publikacja jest bezpłatna. Za publikację pracy nie przysługują autorowi jakiekolwiek świadczenie pieniężne. Za treści publikowane w portalu na stronach WWW użytkowników odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.

Forum dyskusyjne

Operator umożliwia zarejestrowanym użytkownikom nieodpłatne korzystanie z mechanizmów forum-grup dyskusyjnych w celu wymiany informacji, poglądów i opinii. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanej wypowiedzi użytkownika z forum-grupy dyskusyjnej lub komentarza bez podania przyczyny. Użytkownik nadsyłając swoją wypowiedź za pośrednictwem forum-grup dyskusyjnych wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach operatora.